Opera Civitatem českých měst a obcí

Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu.

Opera Civitatem českých měst a obcí

Slavnostní udílení cen ve Španělském sále Pražského hradu.

Dne 4.10.2021 za účasti předsedy vlády a čelních politiků, představitelů církve v čele s Dominikem kardinálem Dukou, zástupců měst, obcí a regionů, předních představitelů odborné a kulturní veřejnosti a četných zahraničních hostů, proběhl ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer s udílením cen Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika.

Ceny Opera Civitatem se udělovali za architektonicky či urbanistický nejkvalitnější soubory staveb vybudované ku prospěchu občanské společnosti za uplynulých 30 let Existence České republiky. Cena Jože Plečnika, signovaná prezidentem České republiky, je prestižním oceněním, udělovaným každoročně za celoživotní přínos architektuře, stavitelství a ochraně památek významným architektům a stavitelům České republiky.

Udílení cen předcházela celonárodní soutěž, kdy jednotlivé kraje nominovaly jednotlivá města a obce za nejvýznamnější a nejprospěšnější realizace vedoucí ke zlepšení života jejich obyvatel v letech 1991–2021. Ne vždy tak rozhodovaly formální masivnost investic či objem vykonaných prací. Kritéria výběru vycházely z pohledu místních komunit a regionu, tedy z kontextu významu, účelnosti a provedení staveb v praxi, nikoli hodnocené pouze prizmaty akademických hledisek. Proto vedle sebe mohly soutěžit realizace cyklostezky spojující regionální centra s vybudováním nového nádražního komplexu, který nahradil nemoderní a desítky let chátrající objekt. Celý večer pak oplýval řadou podobných příkladů – ať již šlo o infrastrukturu, veřejný prostor, parky a zeleň, volnočasové aktivity, bydlení apod., na nichž mohly přítomní ocenit krásu, důmysl, funkčnost i význam vynaložených prostředků a lidské práce

V tomto smyslu se udělování cen Opera Civitatem stalo přehlídkou skutečných úspěchů a občanského porozumění za posledních třicet let našeho státu. A nic není přesvědčivějšího než vlastní realizace užitečné myšlenky. Samotný večer, kterému předcházela skutečně enormní celostátní aktivita zaštítěna odborníky, politiky a místními samosprávami, ukázal na dílčí úspěchy a zároveň navodil otázku celku. Obrovského stroje zajišťujícího onu výraznou změnu vzhledu i fungování našich měst.  Jeho soukolími jsou stát, soukromý sektor i občané. Naše města je pak společná zodpovědnost, společná práce a společný zájem na každé úrovni zodpovědnosti.

Za posledních 30 let se zlepšilo prakticky vše. Města ožila. A nejsou to jen nové fasády, nové moderní stavby, budované obchvaty a komunikace. Naše města se mění v souladu se světovými trendy urbanizace, novými výzvami v trendech moderního bydlení, životního stylu. Náš pohled na kvalitu fungování měst a obcí ovlivnili a změnili i požadavky pracovního trhu. To vše jsou výsledky procesu, jehož mimořádnou dynamiku, slavnostní večer udílení cen Opera Civitatem svým mimořádným záběrem potvrdily.  

Cena Opera Civitatem  je ohlédnutím za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnějšími stavbami vybudovanými v našich městech za uplynulých 30 let.

Cena je výrazem koncepčně náročné soutěže vyjádřené širokou škálou požadavků i velkým záběrem hodnocených objektů. Do hodnotitelského portfolia byly začleněny stavby společenské, sociální, kulturní a sportovní. Dále tu jsou zařazeny stavby občanské vybavenosti, pěších a klidových zón, realizace sloužící k obnově a ochraně kulturní a přírodní krajiny měst a stavby sakrální.

Ceny Opera Civitatem jsou udělovány městům podle jednotlivých krajů za nejvýznamnější a nejprospěšnější realizace sloužící jejich občanům a návštěvníkům, které vznikly v letech 1991-2021. Jsou tedy i odrazem nových společenských trendů a společenských priorit. Při hodnocení jednotlivých projektů byl proto kladen důraz na uvědomělé budování obrazu obce či města. Zajímavostí v tomto smyslu pak je, že při výběru a hodnocení porota přihlížela nejenom k hotovým realizacím, ale i k aktivnímu vytváření prostředí umožňujícího vznik budoucích kvalitních projektů.

Kromě zaslouženého ocenění jednotlivých realizací a jejich tvůrců je smyslem této celostátní soutěže získat pozornost široké veřejnosti a zároveň povzbudit činnost v tomto směru ve všech lokalitách České republiky. Informace o tom, co vzniklo, vzniká, co se povedlo a osvědčilo je rozhodně inspirující pro široké spektrum veřejnosti a podnětnou výměnu zkušeností mezi jednotlivými městy a obcemi.

Prestiž Ceny Opera Civitatem je určena časovým obdobím 30 let násobených velkým záběrem v oblasti hodnocených realizací. Společenský význam pak určuje vystihnout podstatu a ducha nové doby dané mezníkem roku 1991. V tomto smyslu je Cena Opera Civitatem i neformálním svědectvím o vývoji a směřování naší společnosti.

Nominanty Ceny Opera Civitatem tak byly vyhlášeny města, samosprávy či městské části společně s tvůrci staveb, kterými jsou architekty, architektonická studia, ale také občanské spolky, sdružení i státní, institucionální nebo soukromí investoři.

Cena  Opera   Civitatem   tak   splnila svůj slib získat  atraktivní  výsledky  nejširšího a zároveň nejhlubšího pohledu na vývoj architektury a urbanismu posledních třiceti let.

Seznam Cen Opera Civitatem 2021

Cena primátora hlavního města Prahy

 • městské části Prahy 6 za podporu výstavby a revitalizace budov, vnitřních i veřejných prostorů Kampusu Dejvice

Cena hetmana Jihomoravského kraje

 • statutárnímu městu Brno za úspěšnou revitalizaci Kapucínských teras a vytvoření klidného environmentálního prostředí pro občany města

Cena hejtmana Ústeckého kraje

 • městu Kadaň za velkoryse řešené veřejné prostory nábřeží Maxipsa Fíka se společenským přesahem ku prospěchu občanů a návštěvníků města

Cena hejtmana Zlínského kraje

 • městu Kunovice za dlouhodobé zvyšování kvality života občanům města včetně záchrany a obnovy kulturního dědictví

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje

 • městu Fulnek za obsáhlou regeneraci městského jádra a přilehlého okolí sloužící ke zkvalitnění života občanů

Zvláštní cena ČNB

 • městu Cheb za dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví a jeho dalšího obohacování

Zvláštní cena ČEZ

 • městu Hluboká nad Vltavou za projekt Vltavská cyklostezka, který efektivně propojuje a zatraktivňuje přilehlé mikroregiony

Zvláštní cena organizátorů

 • statutárnímu městu Olomouc za komplexní urbanistickou a architektonickou revitalizaci města tvořící kulturní a estetický základ kvality života lidí

Cena arcibiskupa pražského a primase českého

 • Arcidiecéznímu muzeu Olomouc za rekonstrukci současné a nové expozice evropského významu v rámci rozšíření výstavních a studijních ploch muzea

Ministerstvo vnitra – správa města

 • městu Semily za přestavbu výrobního objektu Vista na Městský úřad Semily

Ministerstvo vnitra – bezpečnost

 • statutárnímu městu Třinec za výstavbu integrovaného výjezdového centra Třinec pro integrované záchranné složky města a Moravskoslezského kraje

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • statutárnímu městu Ostrava za zásadní restrukturalizaci hospodářské základny ve městě po roce 1990 výrazně měnící tvář, hospodářský a kulturně společenský život v Ostravě

Ministerstvo dopravy

 • Ředitelství vodních cest za revitalizaci Baťova kanálu na řece Moravě

Ministerstvo financí

 • společnosti Thermal-F za účelové vynaložení státních prostředků k rozsáhlé revitalizaci areálu hotelu Thermal, rozšiřující podmínky pro kulturní, turistickou činnost a lázeňskou péči ve světových lázních Karlovy Vary

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • městu Domažlice za rekonstrukci Hvozdu, jižního a západního křídla domažlického pivovaru a jeho přeměnu v nové Kulturní centrum – Pivovar Domažlice.

Ministerstvo zdravotnictví

 • Fakultní nemocnici Plzeň za vybudování komplexního onkologického centra s přihlédnutím k výstavbě zdravotnických objektů sloužících občanům města Plzeň a západních Čech

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • městu Nové Strašecí za podporu a pomoc při budování domova seniorů Nové Strašecí jako kontaktního centra pro seniory a zdravotně postižené

Ministerstvo kultury

 • městu Lanškroun za soubor veřejných staveb sloužících kultuře a společenskému životu města postavených v posledních 30 letech

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy – školství

 • statutárnímu městu Ústí nad Labem za podporu při výstavbě Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně přispívající k regeneraci a revitalizaci centra města

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy – tělovýchova

 • Obci Dolní Břežany za výstavbu sportovní haly, součásti areálu základní školy s důrazem na architektonické hledisko při vzniku nových staveb v obci

Cena Grand Prix předsedy vlády ČR Hradec Králové

 • statutárnímu městu Hradec Králové za ohleduplnou komplexní revitalizaci významných staveb pro budoucí rozvoj města Hradec Králové – salonu architektury
 • Královehradeckému kraji za dlouholetou péči o zachování velké tradice české moderní architektury v metropoli Hradci Králové a celému regionu

Organizátoři:

Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Úřad vlády ČR
a Czech Architecture Week

Záštity a spolupráce:

MPO, MV, MF, MMR, MPSV, MZ, MD, MSMT, MK, AKČ a Arcibiskupství Pražské

Záštity a spolupráce:

Hlavní město Praha, Plzeňský kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj, kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj, statutární město Brno, statutární město Ostrava, statutární město Olomouc, statutární město Hradec králové a statutární město Karlovy vary

Odborná spolupráce:

Národní památkový ústav, Kotěrovo centrum architektury a Obec architektů

Partneři:

ČNB, Česká mincovna, ČEZ, ČEPRO, Czech Tourism, Prague Boats a Kolektory Praha

Partneři festivalu:

Audi, Elite Bath+Kitchen, Central Group, Crestyl, Penta Real Estate a Skanska

Ing. Petr Ivanov

Translate »