Na základě dlouhodobé spolupráce mezi Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha, kteří společně uspořádali mnoho událostí, se rozhodli využít tyto zkušenosti a dobré spolupráci ke vzniku tohoto pětiletého projektu.

Klíčový předpoklad k úspěšnému uskutečnění tohoto ambiciózního projektu je spolupráce s důležitými institucemi, jako je Úřad vlády, velké množství ministerských úřadů, kraje ČR a oborovými institucemi.

Poslední dva roky byl Pražský hrad hostitelem celorepublikových významných setkání a oslav na počest české, respektive československé architektury, a hmotného kulturního dědictví, jež nám zanechali naši předkové.

Jednak to byl 1. 10. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer 100 let československé architektury věnovaný připomenutí milníků československé architektury posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili. Cenami Jože Plečnika bylo oceněno 173 českých a slovenských osobností za celoživotní významný podíl na rozvoji české, respektive československé moderní architektury.

O rok později 3. 10. 2019 následoval slavnostní večer opět ve Španělském sále a to s názvem Pocta české památkové péči 1989 – 2019 uspořádaný ke 30. výročí Sametové revoluce. Na večeru byly cenami Opera Historica 2019 oceněny nejvýraznější a nejkvalitnější obnovy památek a renovací staveb v posledních tří desetiletích.  Cenami Jože Plečnika bylo vyznamenáno 21 osobností za celoživotní dílo při záchraně a obnově našeho památkového dědictví.

Pro rok 2020 jsme připravili projekt Náš venkov 1990 – 2020, bilancující opět třicetileté období péče, tentokráte o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova a podíl na jeho dalším rozvoji ku prospěchu jeho obyvatel, ale také nás všech. Bohužel ani nás však neminula nemilá situace okolo koronaviru, a tak jsme se rozhodli přetransformovat večer do podoby dokumentárního filmu. 8.10.2020 se slavnostní večer ve Španělském sále konal, ale proběhlo zde pouze slavnostní vyhlášení všech Cen bez účinkujících. Nicméně celá situace dala vzniknout krásné myšlence, že Ceny budou předány v jednotlivých krajích, z čehož následně vznikne film v režii pana Jiřího Adamce. 

V roce 2021 se uskuteční bilanční prezentace Naše město 1991 – 2021, která má jednak připomenout péči o bohaté kulturní dědictví, které je součástí genia loci našich měst, 
a především provést bilanci jejich třicetiletého rozvoje, která tvoří centra hospodářského, vědeckého, společenského i kulturního života celé naší země a po roce 1989 prochází významnými proměnami v souladu s požadavky na moderní města XXI. století. V termínu 1.9.–31.10.2021 nás čeká v Jízdárně Pražského hradu výstava Česká moderní architektura od secese k dnešku. Výstava se bude členit do čtyř samostatných linií, které se budou navzájem překrývat a doplňovat, aby návštěvník mohl mít ucelenou představu o životě a zrodu všech našich ikonických staveb. 

Vstupní expozice bude zasvěcena Janu Kotěrovi, jejíž iniciačním prvkem je nadcházející 150. výročí Kotěrova narození, jakožto vůdčí osobnosti české moderní architektury. Expozice bude zaměřena jak na jeho tvorbu, tak rovněž na celou šíři moderní české architektury od secese k dnešku, v jejíž historii sehrála nejen Praha rozhodující roli. Kurátorem této části výstavy je Ing. arch. Zdeněk Lukeš. 

V další části expozice si budou moci návštěvníci prohlédnout expozice architektonického dědictví jednotlivých krajů a měst. Tuto část expozice připravujeme v úzké spolupráci s krajskými úřady a městy. Na tvorbě těchto expozic se podílí obrovská plejáda kurátorů, kunsthistoriků, profesorů a teoretiků architektury, kteří svým jménem budou garantovat kvalitu této části výstavy. Hlavním kurátorem je pan prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. 

Samostatnou expozici bude tvořit Pražská moderní architektura, pod kurátorstvím Ph.D. Patrika Líbala, který nám představí architektonické dědictví hlavního města. Na tvorbě expozice se podílí jednotlivé městské části. Poslední část expozice bude tvořit výstava Naše město 1991 – 2021, která má za cíl bilančně zhodnotit současnou moderní architekturu. Máme ambice přizvat k účasti nejprestižnější architektonické ateliéry v celé České republice. 

Paralelně s touto historickou linii chtějí tvůrci výstavy také poukázat na kvalitní současnou architekturu v našich městech a krajích. Návštěvník tak bude moci na jednom místě porovnávat českou moderní architekturu se současnými vizemi, hledat nabízející se paralely a inspirace.

Dne 4.10. 2021 se budou udílet Ceny Opera Civitatem za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků a Ceny Jože Plečnika, které budou uděleny osobnostem, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj.

 Uzavřením bilance třicetileté práce při obnově a rozvoji naší vlasti bude bilanční projekt Naše vlast 1993 – 2022, konaný v předvečer 30. výročí vzniku České republiky. Smyslem prezentačního celorepublikového programu Naše vlast 1993 – 2022 bude ukázat české i zahraniční veřejnosti nejlepší výsledky rozvoje České republiky za oněch 30 let od  vzniku samostatné České republiky.

Translate »