Na základě dlouhodobé spolupráce mezi Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha, kteří společně uspořádali mnoho událostí, se rozhodli využít tyto zkušenosti a dobré spolupráci ke vzniku tohoto pětiletého projektu.
Klíčový předpoklad k úspěšnému uskutečnění tohoto ambiciózního projektu je spolupráce s důležitými institucemi, jako je Úřad vlády, velké množství ministerských úřadů, kraje ČR a oborovými institucemi.

Poslední roky byl Pražský hrad hostitelem celorepublikových významných setkání a oslav na počest české, respektive československé architektury, a hmotného kulturního dědictví, jež nám zanechali naši předkové.

1. 10. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer 100 let československé architektury věnovaný připomenutí milníků československé architektury posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili. Cenami Jože Plečnika bylo oceněno 173 českých a slovenských osobností za celoživotní významný podíl na rozvoji české, respektive československé moderní architektury.

O rok později 3. 10. 2019 následoval slavnostní večer opět ve Španělském sále a to s názvem Pocta české památkové péči 1989 – 2019 uspořádaný ke 30. výročí Sametové revoluce. Na večeru byly cenami Opera Historica 2019 oceněny nejvýraznější a nejkvalitnější obnovy památek a renovací staveb v posledních tří desetiletích.  Cenami Jože Plečnika bylo vyznamenáno 21 osobností za celoživotní dílo při záchraně a obnově našeho památkového dědictví.

Pro rok 2020 jsme připravili projekt Náš venkov 1990–2020, bilancující opět třicetileté období péče, tentokráte o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova a podíl na jeho dalším rozvoji ku prospěchu jeho obyvatel, ale také nás všech. Bohužel ani nás však neminula nemilá situace okolo koronaviru, a tak jsme se rozhodli přetransformovat večer do podoby dokumentárního filmu. 8.10.2020 se slavnostní večer ve Španělském sále konal, ale proběhlo zde pouze slavnostní vyhlášení všech Cen bez účinkujících. Nicméně celá situace dala vzniknout krásné myšlence, že Ceny budou předány v jednotlivých krajích, z čehož následně vznikne film v režii pana Jiřího Adamce.

V roce 2021 se uskutečnila bilanční prezentace Naše město 1991 – 2021, která měla jednak připomenout péči o bohaté kulturní dědictví, které je součástí genia loci našich měst, a především provést bilanci jejich třicetiletého rozvoje, která tvoří centra hospodářského, vědeckého, společenského i kulturního života celé naší země a po roce 1989 prochází významnými proměnami v souladu s požadavky na moderní města XXI. století. V termínu 1.9.–31.10.2021 se uskutečnila v Jízdárně Pražského hradu výstava Česká moderní architektura od secese k dnešku. Byla členěna do několika samostatných linií, které se navzájem překrývaly a doplňovaly, aby návštěvník měl ucelenou představu o životě a zrodu všech našich ikonických staveb.

Vstupní expozice byla zasvěcena Janu Kotěrovi, jejíž iniciačním prvkem je nadcházející 150. výročí Kotěrova narození, jakožto vůdčí osobnosti české moderní architektury. Expozice byla zaměřena jak na jeho tvorbu, tak rovněž na celou šíři moderní české architektury od secese k dnešku, v jejíž historii sehrála nejen Praha rozhodující roli. Kurátorem této části výstavy se stal Ing. arch. Zdeněk Lukeš.

V další části expozice si  návštěvníci mohli prohlédnout expozice architektonického dědictví jednotlivých krajů a měst. Na tvorbě těchto expozic se podílela obrovská plejáda kurátorů, kunsthistoriků, profesorů a teoretiků architektury, kteří svým jménem stvrdili kvalitu této části výstavy. Hlavním kurátorem se stal prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Samostatnou expozici tvořila Pražská moderní architektura, pod kurátorstvím Mgr. Patrika Líbala, Ph.D., který nám představil architektonické dědictví hlavního města. Na tvorbě expozice se podílely jednotlivé městské části. Poslední část expozice tvořila výstava Naše město 1991 – 2021, jejíž cílem bylo bilančně zhodnotit současnou moderní architekturu.

Dne 4.10. 2021 se udílely Ceny Opera Civitatem za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků a Ceny Jože Plečnika uděleny osobnostem, které se nejvíce zasloužily o uchování a obnovu kulturního bohatství našich měst a o jejich současný rozvoj.

Rok 2022 se nesl ve znamení významného jubilea – 150. výročí narození znamenitého slovinského architekta Jože Plečnika. Právě proto se organizátoři rozhodli uspořádat slavnostní večer česko-slovinských kulturních vztahů s udílením speciálních Cen Organizátorů. Ceny organizátorů náleží osobnostem, které dlouhodobě rozvijí vztahy mezi našimi zeměmi, kulturně i diplomaticky. Je věnovaná těm, kteří udržují dílo Jože Plečnika v živém povědomí veřejnosti a starají se tak o odkaz jeho nadčasového díla.  Díla, které právem vnímáme jako upozornění na stále živý a aktuální kulturně historický odkaz, jenž je živým a optimistickým mementem budoucím generacím o možnostech komunikace národů a kultur vzájemně se obohacujících a spolupracujících.

Letos jsme slavili jubilejní pátý ročník předávání Cen za architekturu Jože Plečnika. Nelze opomenout, že Česká republika se v roce 2022 hrdě chopila druhého předsednictví EU, což  letošní rok náležitě reflektovalo. Také ony prestižní Ceny Jože Plečnika se rozšířily na mezinárodní úroveň, a sice na Středoevropské Ceny za architekturu Jože Plečnika. Ceny byly osobně předány prezidentem České republiky Milošem Zemanem osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj architektury a kulturního dědictví v mezinárodním kontextu V4 a Slovinska. Prestižní ceny se udělovaly 14. 9. 2022 na Pražském hradě.

Na naší cestě za vyzdvihnutí Ceny Jože Plečnika na mezinárodní úroveň s námi spolupracovali profesní architektonické organizace zemí V4 a Slovinska. Tímto bychom chtěli poděkovat Obci architektů České republiky, Asociaci polských architektů, Spolku architektů Slovenska, Asociaci maďarských architektů a Spolku architektury a urbanismu Slovinska. Speciální poděkování patří Mezinárodní Unii Architektů (UIA) a jejímu prezidentovi José-Luisi Cortésovi.

Organizátoři již připravují další ročník.

Translate »