Projev předsedy vlády ČR k večeru Pocta české památkové péči

Published by Pocta české zemi on

Děkuji vám za pozvání a jsem moc rád, že můžu být
účastníkem dnešního slavnostního večera k poctě
české památkové péče a setkat se tady s vámi, kteří
se věnujete našim památkám, na které jsme všichni
právem tak hrdí.

Mnozí z vás to s láskou děláte celý svůj profesní život,
všem vám ale určitě patří náš velký dík za to, co jste
pro zachování našeho společného národního bohatství
v uplynulých letech vykonali. Kulturnost každého
národa se totiž pozná i právě podle toho, jak pečuje
o své památky. A jsem rád, že jste si pro tuto významnou
událost vybrali Pražský hrad, nejvýznamnější,
a nebojím se říct i nejposvátnější památku naší země,
kterou obdivuje celý svět.
Důvodem dnešní slavnosti je připomenutí 30leté
etapy naší památkové péče, jedné z nejdůležitějších
oblastí života naší společnosti i našich regionů, měst
i vesnic, kde tyto památky kdysi vznikaly a kde vy
o ně nyní pečujete, aby zůstaly naším společným národním
dědictvím i do budoucna. Jsem proto velmi
rád, že dnes budou oceněni alespoň někteří z vás, kdo
udržujete a obnovujete naše kostely, kláštery, hrady,
zámky, tvrze, paláce, měšťanské i městské domy, venkovské
usedlosti, školy, parky nebo průmyslové i veřejné
stavby. To vše totiž tvoří naše společné dědictví,
které nám tady zanechali tvůrci nejen z řad Čechů,
Moravanů a Slezanů, ale také z celé Evropy. Patří
k němu proto románské rotundy, kterých se dodnes
zachovaly více než dvě desítky, a stejně tak i gotické
stavby, z nichž nejvýznamnější jsou svázány s činností
královské huti a našich předních šlechtických rodů,
jako byli Rožmberkové a Pernštejnové. Dodnes ovšem
obdivujeme i renesanční, barokní, secesní nebo moderní
stavby našich nově zakládaných měst.

Toto naše společné dědictví si proto zaslouží ještě
mnohem větší péči než dosud, protože i navzdory
existenci rozsáhlého systému státní památkové péče
bohužel stále dochází i k selhávání ochrany a postupné
devastaci i zániku mnoha kulturních památek,
které jsou cenným odkazem tvůrčího potenciálu naší
země. Jsou tady dnes i hejtmani a představitelé veřejné
správy. Chtěl bych jim samozřejmě poděkovat
za podporu obnovy památkové péče, protože právě
kraje každoročně věnují miliony korun nejen na péči
o památky ve svém vlastnictví, ale také i ty ve vlastnictví
soukromém. Například v roce 2018 poskytl
Plzeňský kraj podporu obnovy 112 památek. A stejně
tak podle svých vlastních finančních možností
postupují i města a obce. Jsou tu dnes i představitelé
církve i soukromí majitelé památek, a i ti všichni si
zaslouží nejen uznání, ale i účinnou podporu péče
o naše národní dědictví. Rád bych ale poděkoval
i těm, kdo tady dnes nejsou. A sice všem těm našim
spoluobčanům, kteří se postavili za obranu památek
ve svých obcích a městech, které chtěl někdo zbořit,
protože mu prostě překážely. A stejný dík patří
i všem ochráncům a dobrovolným pečovatelům, kteří
se o památky starají z vlastní iniciativy. Jsou zde
dnes také představitelé evropských, norských i dalších
fondů. I jim chci srdečně poděkovat za to, že
podpořili obnovu našich památek, které nejsou kulturním
bohatstvím pouze České republiky, ale i celé
Evropy a světa.

Komplexní péče o národní památkové dědictví a jeho
zachování i uplatnění v současném životě určitě patří
k nejdůležitějším úkolům státu, i když to tak podle
zpráv z médií nevypadá. Musíme se proto velmi
snažit, abychom péči o něj nezanedbali a o národní
kulturní památky se starali co nejlépe. Jako premiér
vám proto chci slíbit, že udělám vše pro to, aby právě
památková péče patřila k politickým prioritám vlády.
V souvislosti se jmenováním nového ministra kultury
Lubomíra Zaorálka mluvil o památkové péči i pan
prezident, péče o naše kulturní dědictví je ale určitě
úkolem všech vládních ministrů, protože památkový
fond země používáme všichni. I proto bych vás
na závěr rád požádal, abyste nám politikům poradili
a doporučili, co můžeme udělat a případně zlepšit,
abychom vám ve vaší důležité práci pomohli. Právě
vy totiž tomu na rozdíl od nás rozumíte, a proto určitě
uvítáme vaši pomoc nejen při přípravě památkového
zákona.

Andrej Babiš

Translate »