Vážené dámy, vážení pánové,

projekt Náš venkov 1990–2020 je ohlédnutím za 30 lety péče o zachování kulturního, zejména nemovitého bohatství našeho venkova, zachycuje, jak se náš venkov mění. Často do krajů jezdím, hovořím s hejtmany i se starosty, scházím se se zástupci různých organizací, prostě se snažím zjistit, co lidi trápí, a společně hledat řešení. Jsem přesvědčen, že státní správa musí být se samosprávou v pravidelném kontaktu, abychom se vzájemně informovali o problémech, jejich řešení i o tom, co je nutné a dobré pro další rozvoj krajů a obcí udělat. Na Ministerstvu zemědělství se snažíme život v obcích a městech podporovat mnoha způsoby. Všem společně nám jde o živý venkov a živou krajinu.

Jsem přesvědčen, že současný venkov potřebuje motivaci i konkrétní podporu tak, aby lidé měli zájem tam nadále žít, nacházet práci, ale i možnost zábavy a trávení volného času. Již více než 25 let vyhlašujeme v Programu rozvoje venkova soutěž Vesnice roku. Ta podporuje a oceňuje rozvoj obcí České republiky, a to nejen v investiční oblasti, ale i v oblasti společenského a spolkového života, což život občanů venkovských regionů velmi významně ovlivňuje. A každoroční množství přihlášek dokazuje, že soutěž stále motivuje obyvatele, aby aktivně zvelebovali své domovy, vzájemně komunikovali a utužovali společenský život.

Součástí soutěže Vesnice roku je i ocenění Oranžová stuha, kterou Ministerstvo zemědělství uděluje obcím, kterým se daří spolupracovat se zemědělskými nebo lesnickými podniky, případně s místními dobrovolnými organizacemi myslivců, rybářů, včelařů. Společně pak rozvíjejí venkov a jeho tradice.

V rámci již zmíněného Programu rozvoje venkova také podporujeme údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. A zájem o tuto dotační podporu například na restaurování soch, obnovy křížů, kapliček či zvoniček je každoročně velký.

Z mého pohledu ministra zemědělství je však důležitá kromě jiného péče o krajinu a řešení aktuálních výzev. V posledních suchých letech tak jde především o zajištění kvalitní pitné vody pro všechny. Takže kupříkladu do zásobování obyvatel vodou a na posilování vodárenských soustav chceme investovat 29 miliard korun. Díky rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav zlepšíme zabezpečenost dodávek pitné vody pro více než 3,5 milionu obyvatel. A dalším podstatným krokem k lepšímu zadržení vody v krajině je změna metodiky pozemkových úprav. Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody, tedy její přirozené či umělé dočasné zadržení v krajině, je nyní prioritou akumulace vody a její další efektivní využití v krajině. Za poslední dva roky jsme na pozemkové úpravy dali 3,9 miliardy korun a kolem 2 miliard na ně chceme dát i letos.

Zemědělství bylo vždy pevně svázáno s venkovem a mou snahou je tuto spolupráci a provázanost posílit. Zemědělství poskytuje venkovu pracovní místa nejen přímo v oboru, ale i v návazných profesích. Jsem rád za každou farmu nebo zemědělský podnik, který prosperuje a zároveň se chová zodpovědně ke svému okolí. Jak jsem již napsal v úvodu, na našem ministerstvu se snažíme život v obcích a městech podporovat mnoha způsoby, jde nám všem společně o živý venkov.

Miroslav Toman

Categories: Osobnosti

Translate »