Klášter premonstrátů v Teplé – Cena Opera Historica Karlovarského kraje

Klášter premonstrátů v Teplé byl založen v roce 1193. Obnovení svého bývalého postavení, po škodách v důsledku husitských válek a bojů mezi katolíky a utrakvisty, dosáhl až počátkem 16. století. V 17. století byla zahájena výstavba podle nové velkorysé koncepce a v 18. století byl zveleben interiér konventního kostela. Počátkem 20. století byl klášterní areál radikálně rozšířen. Jeho vzhled se zásadně změnil dostavbou budov knihovny a muzea. V roce 1990 byl klášter vrácen tepelské kanonii ve značně zuboženém stavu. Areál byl citlivě a velkoryse obnovován v letech 2009–2015. K nejhodnotnějším částem objektu, mezi něž patří zejména Modrý sál a letní refektář, bylo přistupováno konzervačním způsobem, stejně tak k restaurování cenných malířských a štukových výzdob, podlah, vestavěného nábytku a dalších. Cena Read more…

Multifunkční aula „Gong“ – Cena Opera Historica Moravskoslezského kraje

Historie Vítkovických železáren sahá až do roku 1828, kdy je založil olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský. Celý areál byl jedinečný v tom, že přímo na místě se v dole Hlubina těžilo uhlí, koksovalo se a poté využívalo v přilehlých pecích pro tavbu rudy v železo. Jednou z dominant areálu je i bývalý plynojem na jímání vysokopecního plynu z roku 1924, jenž byl přestavěn na multifunkční aulu Gong. Obnova objektu proběhla v letech 2009–2012, kdy z mohutné válcovité stavby architekt Josef Pleskot učinil středobod nového pojetí areálu. Pohyblivou část, tzv. zvon, který stoupal a klesal podle množství plynu, nechal vyzvednout do nejvyšší polohy a dovnitř vestavěl nezávislou konstrukci se sálem pro 1527 osob. Pohledový beton, sklo, ocel i přiznané rozvody sítí vytváří Read more…

Národní Muzeum v Praze – Cena Opera Historica hl.m. Prahy

Stavba Národního muzea podle projektu Josefa Schulze byla zahájena v červenci 1885 a muzeum otevřeno v květnu roku 1891. Historická budova Národního muzea je pojata na jedné straně dispozičně a provozně racionálně, na druhé straně její monumentalita, zakomponování do historické Prahy i nádherné interiéry schodišťové haly a Pantheon patří mezí nevýznačnější architektonické a výtvarné projevy našeho umění na sklonku 19. století. Na výzdobě muzea se podílela řada významných umělců generace Národního divadla. Generální oprava Národního muzea začala v dubnu 2015 a trvala 42 měsíce. Bylo nutné nejen opravit fasády, střechy i interiéry, ale také zastřešit obě nádvoří. Do levého při Vinohradské třídě byla vložena vestavba s parkingem, kavárnou a schodišti a výtahy do tunelu, propojujícího historickou budovu s budovou nového Read more…

Památník Tomáše Bati – Cena Opera Historica Zlínského kraje

Památník Tomáše Bati byl vytvořen v roce 1933 v historických souvislostech prudkého rozvoje moderního Zlína a náhlého Baťova úmrtí při letecké havárii. Geniálně jednoduchou, lapidární stavbou vyjádřil architekt F. L. Gahura kus osobnosti Tomáše Bati – velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus i prostotu. Halový prostor Památníku byl zcela volný, rytmizovaný pouze sloupy, a výrazným prvkem interiéru byla pak už jen jednoramenná schodiště ve tvaru písmene Z jako Zlín. Gahura při zcela racionálním užití standardního konstrukčního modelu v kombinaci s katedrálním sklem a s využitím rozptýleného světla dospěl k vysoce emotivnímu účinku celé stavby. V padesátých letech byl přestavěn a jako Dům umění jej využívala zlínská filharmonie a Krajská galerie výtvarného umění. Obnova budovy proběhla v letech 2016–2018 a směřovala k návratu Read more…

Stanovy Ceny Opera Historica 2019

Jednací řádodborného hodnotícího kolegiaOpera Historica 2019PreambuleJednací řád odborného hodnotícího kolegia “národní soutěže památek” Opera Historica(dále jen „Jednací řád“) je přílohou Soutěžního řádu “národní soutěže památek” OperaHistorica (dále jen „Soutěžní řád“) a upravuje pravidla pro zasedání a rozhodováníodborného hodnotícího kolegia. Tento Jednací řád stanovuje způsob hodnocenísoutěžních projektů a maximální počty bodů, které jim mohou být přidělenyv jednotlivých hodnotících kritériích. Přílohou Jednacího řádu jsou vzory formulářůpřihlášek pro jednotlivé soutěžní kategorie.Článek I.Ustanovení odborného kolegia1. Posouzením a hodnocením projektů přihlášených do jednotlivých kategorií národnísoutěže Opera Historica 2019 (dále jen „soutěže“) se zabývá sedmičlenné odbornékolegium (dále jen kolegium), ustavené v souladu se Soutěžním řádem.2. Jednotlivé členy kolegia vybírá vypisovatel soutěže resp. organizační výbor soutěžez řad nezpochybnitelných odborných autorit z oboru architektury a památkové péče.Článek II.Způsob Read more…

Koncepce večera Pocta české památkové péči

Pocta české památkové péči Po loňských velkorysých a velmi úspěšných oslavách věnovaných 100 letům Československé architektury a stavitelství pořádaných Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a mezinárodním festivalem Architecture Week Praha se rozhodli navázat neméně náročným, ale stejně tak kulturně významným tématem. Tím je pro rok 2019 téma památkové péče. Je věnováno lidem a organizacím, kteří svůj profesní život a činnost spojili s nesmírně náročným úkolem ochrany našich památek. V roce, kdy proběhnou oslavy třicátého výročí, které odstartovalo demokratický vývoj v naší zemi, chtějí organizátoři poukázat na obrovský kus práce, jenž v oblasti obnovy našeho mimořádného architektonického kulturního za poslední tři desetiletí proběhl. Přirozeným spoluorganizátorem a garantem této snahy se stala instituce u nás nejpovolanější – Národní památkový ústav. Autority této instituce budou odborně Read more…

Translate »