Celorepublikový projekt Náš venkov 1990 – 2020

Published by Pocta české zemi on

Slavnostní večer, výstava Sláva našemu venkovu, film a publikace

Novým projektem navazujícím na předchozí ročník Pocta české památkové péči, bychom se rádi zaměřili na venkov Čech, Moravy a Slezska. I v tomto projektu počítáme se zastoupením tématu památkové péče, nebude už ale v prvořadé roli. Novým projektem chceme vzdát hold všem těm, kteří se za posledních 30 let aktivně zasloužili o udržování, ale zejména o rozvíjení venkova letech, kdy se nové cesty musely hledat často složitým způsobem.

Období po roce 1989 přineslo výrazný pozitivní posun v chápání života venkova a jeho proměny. Vytrácí se tradiční sepětí venkova a zemědělství a na jeho místo přichází nové pojetí, nové identity a nové způsoby chápání úlohy venkova. Narůstá význam jeho funkce krajinotvorné a sídelní. Harmonické soužití zemědělského a nezemědělského obyvatelstva ve venkovském prostoru nabízí nový rozměr, jenž se může stát další hybnou silou, která přispěje k tomu, že venkov bude plnit své ekologické, zásobovací, rekreační a další funkce.

Program obnovy vesnice a venkova je založen na etickém vztahu k venkovu a jeho kultuře, na úctě k hmotnému i duchovnímu dědictví otců a na vědomí odpovědnosti za budoucí rozvoj. Současný venkov usiluje o to, být místem produkujícím určitou kulturu, uchovávajícím ji a chránícím ji před znehodnocením. Být prostředím pro tvorbu určitých tradic a kulturních hodnot, které ve větších aglomeracích často postrádáme. Zároveň se postupně také mění vnímání hodnot a významu venkova ze strany veřejnosti i přístupu orgánů veřejné správy. To vše napomáhá uskutečňování přeměny našeho venkova, který má být světem nás všech, celé naší společnosti.

Na našem venkově byly uskutečněny významné stavební, urbanistické a krajinotvorné počiny. Mnohé další projekty ve prospěch života na venkově, ochrany přírody a krajiny jsou do budoucna připravovány. Zároveň se realizovalo velké množství zdařilých stavebních obnov, a oprav cenných vesnických staveb i jejich souborů.

Smyslem republikového projektu Náš venkov 2020 je seznámit veřejnost s autentickými hodnotami hmotné i duchovní kultury našeho venkova představované dědictvím lidových a vesnických staveb, řemeslnými díly mistrů a také živými vystoupeními sólistů, skupin a souborů. Jeho cílem je také prezentovat současnou přeměnu venkovských sídel a krajiny. Významnou součástí programu je ocenění těch, kteří se mimořádným způsobem podílejí na zachování hodnot minulosti a vytváření nových hodnot pro život venkova.

Součástí celého projektu bude letní festival Dny lidové architektury Čech Moravy a Slezska pořádaný nakladatelstvím Foibos Books, jenž se odehraje v různých národopisných muzeích, muzeích lidové architektury, skanzenech, vesnických památkových rezervacích a zónách. Dalším výstupem projektu bude podzimní výstava Sláva našemu venkovu 1990–2020 na Pražském hradě prezentující památky architektury, kultury, lidových řemesel a tradic našeho venkova. Výstava bude realizována formou velkoplošných fotografií s pozvánkou k návštěvě jednotlivých krajů.

Celý projekt vyvrcholí předáváním cen ve Španělském sále Pražského hradu. Hlavní Ceny Patria Nostra budou uděleny za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a za uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizované v letech 1990–2020. Ocenění převezmou nominanti z rukou hejtmana příslušného kraje. Zároveň budou vybrané aktivity oceněny Zvláštní Cenou Patria Nostra a předají je ministři jednotlivých resortů. A jak se již stalo tradicí, večer bude zakončen předáním Cen Jože Plečnika, které budou uděleny vybraným osobnostem za celoživotní péči o kulturní a památkové dědictví na venkově.

Jako tečka za výše uvedenými kulturními akcemi pak na závěr vyjde publikace mapující vítězné projekty, která se zároveň stane i ohlédnutím za celoročním projektem Náš venkov 1990–2020.

Translate »